درخواست همکاری شرکت ها


اشخاص حقوقی

نام شرکت: *

ورودی نامعتبر
تاریخ ثبت شرکت: (روز/ماه/سال)

ورودی نامعتبر
شماره ثبت:

ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی مدیرعامل *

ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات

ورودی نامعتبر
نوع مالکیت شرکت

ورودی نامعتبر
زمینه فعالیت

ورودی نامعتبر
محدوده فعالیت *

ورودی نامعتبر
استان

ورودی نامعتبر
شهرستان

ورودی نامعتبر
نمایندگی از سایر شرکت ها

ورودی نامعتبر
نوع همکاری *

ورودی نامعتبر

لطفاً رزومه کاری شرکت را بارگذاری فرمائید

بارگذاری

ورودی نامعتبر
تعداد کل پرسنل

ورودی نامعتبر
تعداد پرسنل بخش فنی

ورودی نامعتبر
تعداد پرسنل بخش فروش

ورودی نامعتبر
مقدار تقریبی گردش مالی سال آخر به تومان

ورودی نامعتبر
آدرس وب سایت

ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی *

ورودی نامعتبر
آدرس شرکت *

ورودی نامعتبر
تلفن *

ورودی نامعتبر
فکس

ورودی نامعتبر



تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.