مدیراناسامی مدیران صنایع ارتباطی آوا: 


دکتر انوشیروان مرآت

مدیر عامل، عضو هیئت مدیرهمهندس پیام شعبانیان

رئیس هیئت مدیرهدکتر داوود ادیب

نایب رئیس هیئت مدیره


 

مهندس سید سهیل حسینی

مدیر ستاد و زیرساخت
مهندس بهروش حصاری

مدیر خدمات فنی و مهندسی

 
مهندس مجتبی کریمی

مدیر طراحی و تولید

 
مهندس مهدی اسماعیل نژاد

مدیر بازرگانی

 
دکتر غلامعلی حسنی صدر

مدیر مرکز پژوهش و آموزش
محسن رییسی

مدیر امور مالی
سید علی تهرانی

مدیر دفتر مدیریت پروژه

و سرپرست مدیریت طرح و برنامه

تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.